Search box
☰ Termékek

ÁSZF

Méhesz Centrum Kft.

4161 Báránd Vörösmarty 1/B.

Oborzil Tamás Tel:  +36 30 9159950

Kiss Tibor Tel: +36703400759

Email:meheszcentrum@gmail.com

Adószám:27093461-2-09

VPID szám:HU0080533481

Cégjegyzékszám: 09 09 031142

Méhesz Centrum Kft. KFT. Banksz: 10403459-50526857-70481004

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Debrecen Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató:Cégnév: Websupport Magyarország Kft. +36 1 700 4140 info@tarhelypark.hu


Vásárlási feltételek Vásárlás, Szállítás A kiválasztott áru mellett feltüntetett ár a Bruttó vételár, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.
A megrendelt árut e-mail-ben, vagy telefonon visszaigazoljuk, banki utalást csak ezután indítson! A rendeléskor kimenő automata email nem minősül szerződés kötésnek! A termékek azonnal, raktárról szállíthatók, azonban időszakos készlethiány előfordulhat ilyenkor a megrendelt termék szállítási határidejéről a rendelést követően tájékoztatjuk. A szállítás vagy áruhiány miatti késedelméből a vélt vagy valós kárért felelősséget nem vállalunk.

Nagyobb termékek szállítási ára ( pergetők, fedelezők, tartályok stb.) egyedi megállapodás alapján!


Visszaküldés
A hatályos Magyar Törvények szerint a Vásárló vásárlási szándékától 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. A termék bontatlan, eredeti állapotában való visszaérkezése után 30 napon belül visszaszolgáltatjuk ellenértékét. ( utánvétel feladott csomagot nem veszünk át)
Garancia: Termékeinkre 1-4 éves garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termék garanciális szervizbe történő eljuttatás költsége a vevőt terheli. Kormány rendelet 151/2003. (IX.22.) Részletes általános üzleti feltételek csomagküldő kiskereskedelem útján vásárolt termékekre:
A szerződés az ügyfél és az Méhész Centrum Kft 4161 Báránd Vörösmarty 1/B. között jön létre.
Az Méhész Centrum KFT Kft. által forgalmazott termék adás-vétele, távollevők között kötött szerződés alapján. Az Méhész Centrum KFT. a megrendelés regisztrálása után kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut utánvétes fizetés vagy banki fizetés ellenében. Amennyiben az Méhész Centrum Kft.-nek a megrendelés regisztrálása után jut tudomására, hogy hiba történt az ajánlattételkor, bármely termék árával, szállíthatóságával kapcsolatban, a Kft. haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a hibával kapcsolatban. Az ügyfél ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adásvételtől. Egyéb esetben az Méhész Centrum Kft . jogosult elállni a szerződéstől.
A megrendelt árut e-mail-ben, vagy telefonon visszaigazoljuk, banki utalást csak ezután indítson! A rendeléskor kimenő automata email nem minősül szerződés kötésnek! A termékek azonnal, raktárról szállíthatók, azonban időszakos készlethiány előfordulhat ilyenkor a megrendelt termék szállítási határidejéről a rendelést követően tájékoztatjuk. A szállítás vagy áruhiány miatti késedelméből a vélt vagy valós kárért felelősséget nem vállalunk
Szerződéskötés
A felkínált termék szállításáról szóló szerződés az Méhész Centrum Kft.-nél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy az Méhész Centrum Kft. a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna. Az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. Az Méhész Centrum Kft. az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén az ügyfél által megadott email címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti.
A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és az utánvételes összeg kifizetésének tényével jön létre. Az indoklás nélküli elállási jog a web áruházon keresztül történő megrendelések esetén 8 nap az átvételtől számítva. A Fogyasztó legkésőbb attól a naptól számított 8 napon belül, amelyen értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről - köteles visszaküldeni az árukat, vagy átadni azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek.
Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül (szombat nem számít munkanapnak) indoklás nélkül visszaküldheti a szerződés tárgyát képező árut (indokolás nélküli elállás joga, mely az üzletben vásárolt termékekre nem vonatkozik) a Méhész Centrum Kft-nek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen sérült, vagy láthatóan használt. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kár mértékének megfelelően, cégünk értékcsökkenést alkalmaz, amelyről az alkalmazást követően tájékoztatást küld, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. (Utánvéttel megküldött postai küldeményt a Méhész Centrum Kft. nem vesz át, az ilyen csomagokat a Posta a feladó költségére visszaszállítja, így nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy utánvéttel ne adja fel a terméket!) Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel.
A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, az Méhész Centrum Kft. a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

Ár
Az ügyfél a termék az Méhész Centrum Kft. által közölt árát (ellenértékét) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában szereplő árak az irányadóak. Fizetni utánvéttel lehet. Visszaküldés esetén az Méhész Centrum Kft. kizárólag a termék árát téríti vissza. (Hibás szállítás ezalól természetesen kivételt képez.) A megrendelés időpontjában az Internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót.
Szavatosság, jótállás
Az Méhész Centrum Kft. garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot csökkentik, vagy kizárják.
Hiányos szállítás esetén az ügyfél jelzése alapján – az Méhész Centrum Kft. haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben az Méhész Centrum Kft. jogában áll a hiányos dolgot megjavítani, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Ha a javítás ismételten sikertelen marad, és ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljes körűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.
A szavatossági, illetve jótállási időn belül felismert rejtett hibákat a rejtett hiba felfedezését követően a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek tekintjük. Az ügyfél a teljesítés időpontjától számított két éves, tartós használatra rendelt termék esetén pedig három év elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az Méhész Centrum Kft. szakvélemény beszerzése útján bizonyíthatja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett (pl.: a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye). A teljesítést követő hat hónapon túl felismert hiba esetén az ügyfél köteles bizonyítani szakvélemény beszerzése útján-, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Hibás teljesítés esetén az ügyfél elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Az ügyfél másodsorban, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Méhész Centrum Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, az ügyfél - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Az ügyfél választása szerint postai úton vagy bankszámlára történő átutalással fizeti vissza az Méhész Centrum Kft. az elállás miatt visszatérítendő megfizetett vételárat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Jogszabály által meghatározott esetekben az Méhész Centrum Kft. a műszaki termék mellé jótállási jegyet állít ki. Az ügyfél a jótállási jegyből eredő igényeit a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel érvényesítheti. A jótállási idő a jótállási jegyen szerepel.
Garanciális javítás vagy csere igény esetén bővebb tájékoztatásért hívja ügyfélszolgálatunkat a 30 9159950 telefonszámon munkaidőben H - P-ig 8 és 16 óra között. Alkalmazott vonatkozó jogszabályok
Az Méhész Centrum Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényék intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.r. rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni
Egyéb
A szállítás és a fizetés teljesítési helye az Méhész Centrum Kft. székhelye. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft. +36 1 700 4140 info@tarhelypark.hu

Cookie használata Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Rendben" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

  • A felhasználó az oldal linkjét hozzáadhatja a:
  • facebook.com

Várj mielőtt kilépsz!

Kérd hírlevelünket az Akciókról!

Ha nem, akkor klikk a "Mégsem" gombra!